ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است .گاوس

اطلاعیه

        

دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قرچک.....سیبسبرهشیلشلعالیشاسبیشسبشسب
دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قرچک.....سیبسبرهشیلشلعالیشاسبیشسبشسب