دانشگاه آزاد دماوند

  • جزوه درس ریاضی عمومی یک
  • جزوه درس ریاضی عمومی دو
  • جزوه درس ریاضی کاربردی
  • تمرین اضافه

دانشگاه آزاد تهران شمال

دانشگاه آزاد یادگار امام(ره)

جزوه درس کارگاه کامپیوتر(قرچک ورامین)

جزوه درس کارگاه کامپیوتر(قرچک ورامین)

Files:

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی نیست و فقط برای مطالعه در طول ترم می باشد.

(جلسه اول)

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

Date 1397-07-27
File Size 575.68 KB
Download 623

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی نیست و فقط برای مطالعه در طول ترم می باشد.

(جلسه دوم)

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

Date 1397-08-11
File Size 660.52 KB
Download 387

 

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی نیست و فقط برای مطالعه در طول ترم می باشد.

(جلسه سوم)

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

Date 1397-08-24
File Size 547.89 KB
Download 330

دانشجویان گرامی

این فایل نسخه نهایی نیست و فقط برای مطالعه در طول ترم می باشد.

(جلسه چهارم( جلسه آخر))

رمز عبور فایل: drabdos.ir می باشد

 

Date 1397-09-16
File Size 529.63 KB
Download 369

جستجو

ارتباط با استاد

جهت دریافت نظرات و پیشنهادات با ایمیل 
info@drabdos.ir در ارتباط باشید