دانشگاه آزاد دماوند

  • جزوه درس ریاضی عمومی یک
  • جزوه درس ریاضی عمومی دو
  • جزوه درس ریاضی کاربردی
  • تمرین اضافه

دانشگاه آزاد تهران شمال

دانشگاه آزاد یادگار امام(ره)

در این پایان نامه، یک تفسیر جدید از روش جواب های خاص تقریبی با استفاده از توابع پایه شعاعی چندمربعی و مخروطی، در حل معادلات با مشتق های پاره ای غیرهمگن مستقل از زمان مرتبه ی دو و چهار در بعد دو مورد بررسی قرار گرفته است.‎‎‎ در پردازش جواب، عملگر لاپلاس در طرف چپ به عنوان عملگر اصلی نگه داشته می شود. سایر جملات به عنوان بخشی ‎‎‎از عبارت ناهمگن به سمت راست انتقال داده می شود.

 

 مزیت این روش آن است که روش یک مرحله ای و همچنین بی نیاز ازشبکه بندی و مشکل های ناشی از آن است. ‎‎‎ در این روش، فرم بسته جواب خاص برای انواع مختلف توابع پایه شعاعی به آسانی به دست می آید. طرح عددی از روش جواب های خاص تقریبی جدید برای پیاده سازی بسیار دقیق و آسان است. همچنین در این پایان نامه، روش متعارف و رایج کانسا ارایه ‎‎‎ شده است. مثال های عددی داده شده است و نتایج با سایر روش ها مقایسه شده است.

جستجو

ارتباط با استاد

جهت دریافت نظرات و پیشنهادات با ایمیل 
info@drabdos.ir در ارتباط باشید